Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Markering


De gemeente heeft als principe: ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig’. Daarom plaatst zij niet automatisch overal verlichting zoals in het buitengebied en langs gebiedsontsluitingswegen aan de randen van de bebouwde kom. Westerveld heeft altijd een sober verlichtingsbeleid voor het buitengebied gevoerd. 

Er zijn natuurlijk situaties waarin er toch iets extra’s nodig is voor de verkeersveiligheid. Zoals in een scherpe bocht, bij een kruising, een fietsersoversteek, een spoorovergang, een wegversmalling, of een verandering van wegcategorie met een andere maximum snelheid.

Vroeger werd, bij gebrek aan alternatieven, automatisch een lantaarnpaal geplaatst zodat de gevaarlijke plek opvalt voor de weggebruiker. Nu zijn er nieuwe inzichten en verbeterde technieken beschikbaar om het verloop van de weg aan te geven. Openbare verlichting wordt alleen als aanvulling op die nieuwe technieken geplaatst waar dat nodig is (Openbare Verlichting op Maat). 

Dit filmpje van de provincie Overijssel gaat over hoe een weg met weinig verlichting verkeersveilig kan zijn. De provincie Drenthe en de gemeente Westerveld leggen in nieuwe situaties de doorgaande wegen in het buitengebied aan op soortgelijke wijze. 

Markeren en Bewust Verlichten in 5 stappen

Onze gemeente doorloopt de volgende 5 stappen wanneer zij een weg aanlegt of renoveert (zie beleid ′Openbare Verlichting op Maat′). Hierbij onderzoekt de gemeente kritisch of het beoogde alternatief ook duurzaam in stand te houden is.

Stap 1. Infrastructuur

Wegen worden zo veilig mogelijk aangelegd. Het Handboek Wegontwerp CROW ligt hieraan ten grondslag. De gemeente denkt goed na bij het kiezen van materialen, kleuren, vormgeving, de plek van bochten en rotondes, stoplichten en oversteekplaatsen, bomen, enzovoort.

Een optie is een lichter wegdek waardoor met de eigen koplamp veel meer van de omgeving te zien is. Er zijn diverse nieuwe materialen op de markt. Daardoor zal er minder of zelfs geen verlichting van lantaarnpalen nodig zijn in veel situaties. De gemeente zal per situatie besluiten of zij reflecterend materiaal toepast bij deklagen. Hierbij wordt gekeken naar de lokatie, de technische ontwikkelingen, de investeringskosten en de hoeveelheid licht die kan worden bespaard. 

westerveld werkhorstlaan licht wegdek  lichter wegdek  

Foto: Voorbeelden van lichter wegdek in de vorm van deklagen en klinkers. De linkerfoto is in de gemeente Westerveld genomen (Werkhorstlaan tussen Vledderveen en Zorgvlied).

Stap 2. Passieve markering oftewel reflectie.

Waar nodig wordt voor extra verkeersveiligheid, reflecterend materiaal aangebracht in de lijnen, het wegdek zelf, in de bebakening, bebording en op palen. Een voorbeeld hiervan zijn glasbollen in de weg die in het licht van de eigen koplampen het verloop van de bocht aangeven. 

Door technische innovaties wordt de reflectie steeds beter en zijn er meer varianten mogelijk. Reflectorpaaltjes en schrikhekken zijn nu beter zichtbaar dan vroeger. Ook is er wegenverf met toegevoegde glasparels voor een verhoogde reflectie van de witte lijnen of pijlen op het wegdek.

passieve markering diever bosweg zonder lamp passieve markering bosweg diever met lamp

Foto: De weggebruiker wordt op deze T-splitsing met wegversmalling geattendeerd met behulp van nieuwe markering (reflecterende groenwitte paaltjes en witte met grijze  klinkers) en oude markering (rood oranje schrikhekken en houtenpaaltjes met reflecterende banden). De groene lamp op de tweede foto wordt waarschijnlijk verwijderd. (locatie: Bosweg Diever)

Stap 3. Actieve markering.

Kleine lichtpunten in het wegdek laten al van veraf zien dat er een scherpe bocht of een rotonde aankomt. Ze zorgen voor weinig lichtvervuiling en maken meestal gebruik van LED. Actieve markering heeft energie nodig. In veel gevallen komt dit van het elektriciteitsnetwerk. In sommige gevallen werkt de markering op een accu en/of zonnecel.

Vanwege de hogere kosten wordt actieve markering alleen toegepast als passieve markering onvoldoende veiligheid biedt. Dit kan het geval zijn:

  • bij hogere snelheden (de koplamp reikt dan relatief minder ver)
  • wanneer er meer omgevingslicht is, waardoor de reflectie minder goed te zien is

Stap 4. Energiezuinige verlichting

Lantaarnpalen worden geplaatst als de vorige 3 stappen niet genoeg verkeersveiligheid bieden of als er voor de sociale veiligheid of de leefbaarheid op straat verlichting nodig is. De verlichting is dan zo energiezuinig mogelijk.

Stap 5. Slimme technieken toepassen.

Waar dit kan, wordt de lamp ’s nachts uitgeschakeld of gedimd wanneer dit tegen lage meerkosten mogelijk is.