Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Bedrijven(terreinen)


Op bedrijventerreinen en bij individuele bedrijven/kantoren is meestal een combinatie zichtbaar van: 

 • reclameverlichting
 • licht dat van binnen het gebouw naar buiten straalt
 • terreinverlichting van het bedrijf zelf
 • openbare verlichting

De verlichting in Westerveld is over het algemeen bescheiden. Toch zijn enkele bedrijven ′s nachts van grote afstand zichtbaar. In sommige gevallen kan verlichting weggebruikers afleiden of hinderen, zeker wanneer er weinig of geen openbare verlichting is.

Beleid gemeente voor openbare verlichting

Voor bedrijventerreinen kiest de gemeente straatverlichting die past bij de functie en het gebruik van het terrein. Ook wordt er met de situatie van verkeers- en sociale veiligheid rekening gehouden. 

Oudere bedrijventerreinen hebben vaak nog oranje of geel licht en door de grote afstanden tussen lantaarnpalen is er geen gelijkmatige verlichting. Deze verlichting levert geen problemen op.

Als er lantaarnpalen worden vervangen, komen deze zoveel mogelijk terug op dezelfde locatie vanwege de aanwezige electriciteitsaansluiting. Als de armaturen en lampen worden vervangen, wordt er voor energiezuinig wit licht gekozen om het zicht en de kleurherkenning te optimaliseren. De gemeente streeft naar een passende verlichtingssterkte (lees meer in H3). Soms kiest de gemeente voor dimmen in de late avond en nacht als er bijvoorbeeld weinig vervoersbewegingen zijn in de nacht. 

De Wringer Dieverbrug

Foto: Op bedrijventerrein De Wringen in Dieverbrug zijn de meeste bedrijven onverlicht. De openbare verlichting straalt vooral het wegdek aan en laat de omgeving donker.

Gemeentelijk beleid voor andere lichtbronnen

1. Oproep aan bedrijven

De gemeente vraagt ondernemers om bij haar beleid van Bewust Verlichten aan te sluiten. Dat kan door ’s nachts de bedrijfsverlichting te dimmen of zelfs uit te schakelen. Dit geldt voor terrein- en reclameverlichting en voor de verlichting in het gebouw. Het resultaat: een lagere energierekening! Bij nieuwe aanschaf kan er voor een goed gericht, vlak en dimbaar armatuur worden gekozen van de juiste sterkte. Soms is een nieuwe lamp niet mogelijk of niet nodig. Door eenvoudigweg de verlichting goed te richten, treedt er minder lichtvervuiling op. Felle lampen kunnen weggebruikers hinderen.

2. Gemeente & ondernemers

De gemeente werkt samen met ondernemersverenigingen. Het onderwerp verlichting, donkerte en energiebesparing wordt binnen deze samenwerkingsverbanden ter sprake gebracht. Bij bouwplannen van bedrijven zal de gemeente aandacht hebben voor de diverse soorten verlichting.

3. Bij herstructurering

Bij herstructurering van bedrijventerreinen of winkelstraten investeert de gemeente in de kwaliteit van de openbare ruimte inclusief de openbare verlichting. Bij het opstellen van een beeldkwaliteitplan wordt ook het beeld in de donkere uren meegenomen. Bij het opstellen van het verlichtingsplan wordt ook de situatie qua veiligheid onder de loep genomen. Uitgangspunt is dat verlichting niet standaard en vanzelfsprekend is, maar goed moet passen bij de omgeving en bij wat er werkelijk nodig is. Ondernemers worden daarom bij herstructurering uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan bewust verlichten en daarmee aan de ruimtelijke kwaliteit. 

4. Bij een zeer storende lichtbron

Bij een ernstig storende lichtbron gaat de gemeente hierover in gesprek met de ondernemer. Als het nodig is om handhavend op te treden, kan de gemeente de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit benutten. Leidraad vormt de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van Lichthinder.

5. Reclameverlichting

Bij reclame gaat het onder andere om verlichte naamborden en gevels. Door de opkomst van LED en de ontwikkeling van displays zijn er landelijk veel bewegende of knipperende reclames in opkomst. Dit is niet toegestaan in de gemeente Westerveld (Reclame/welstandsbeleid). 

reclamebord verlicht Dwingeloo reclame Westerveld 

Veiligheid

Bij bedrijven waar veel problemen zijn met inbraak, wordt vaak voor een mix aan maatregelen gekozen, zoals:

 • camera′s die ook bij weinig licht goed beeld geven
 • hekwerk
 • alarminstallatie
 • beveiligingspersoneel
 • verlichting

Verlichting is hierbij ondersteunend maar biedt op zichzelf geen veiligheid zonder andere vormen van toezicht. Een bewuste afweging is noodzakelijk. Licht kan inbrekers ook juist helpen om gemakkelijker hun slag te slaan, te zien waar interessante spullen liggen en waar ze naar binnen kunnen. Als een lamp met aanwezigheidsdetectie aanspringt, valt dit vaak meer op dan een inbreker die rondloopt bij continu brandende lampen.

camera

Foto: cameratechniek ontwikkelt zich snel. Er zijn camera′s op de markt die bij weinig licht toch een goed beeld geven.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

De gemeente Westerveld vindt een goede objectieve maar ook subjectieve (gevoel van) veiligheid van groot belang. De gemeente stelt niet als eis dat bedrijventerreinen aan het KVO moeten voldoen. Het terrein .... heeft hier zelf voor gekozen in samenspraak met de gemeente.

Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen werken ondernemers en gemeenten samen aan een set structurele maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Er zijn geen normen of verplichtingen. In het Handboek KVO worden suggesties gedaan: 

 • goede gelijkmatigheid van de openbare verlichting
 • wit licht toe te passen als er ook langzaam verkeer is
 • dat bomen de verlichting niet hinderen
 • bedrijfskavel aan zijde openbare weg goed verlichten
 • ongang van opslagruimten verlichten in het geval ze zichtbaar zijn van openbare weg
 • liefst gezamenlijke camera’s, anders eigen camera met goede verlichting

De gemeente spreekt met de ondernemers over de openbare verlichting én over de bedrijfsverlichting in relatie tot veiligheid. Doel is te komen tot een set aan maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Uitgangspunt is om bij een Keurmerk Veilig Ondernemen niet automatisch te kiezen voor meer licht, alsof dit een garantie voor veiligheid is. 

Individuele bedrijven in de nacht

De foto′s hieronder geven een beeld van individuele bedrijven in de nacht in bebouwde omgeving (in het centrum en op bedrijventerreinen).

bedrijf westerveld 1 bedrijf buitengebied westerveld Dwingelo supermarkt bedrijf in westerveld bedrijf in westerveld a agrarier verlicht gebouw westerveld horeca buiten vledder 

Foto′s: Bedrijven maken gebruik van verlichting. Soms is dit functioneel voor de bedrijfsvoering of veiligheid, soms is dit voor promotie en decoratie. Vaak is een bedrijf zich er niet van bewust dat felle lampen opvallen in een donkere omgeving en zelfs weggebruikers kunnen storen. De gemeente spreekt met bedrijven over mogelijkheden om energie(kosten) te besparen en de lichtuitstoot naar de omgeving te verminderen.